Smärta bakgrund

Man kan beskriva smärta som en individuell och subjektiv upplevelse. Man kan idag inte riktigt mäta smärta med någon typ av teknik och det är även omöjligt att jämföra smärtupplevelsen hos olika individer.

Smärta kan bero på väldigt många många olika orsaker, ha olika typer av karaktär samt pågå allt ifrån kort till lång tid. Vi har även alla individuella skillnader på hur pass känsliga vi är för olika läkemedel och hur vi reagerar på t.ex fysisk träning, manuell medicin och psykologiska behandlingsmetoder.

Man tror även att omständigheterna kring när smärtan börjar och tidigare erfarenheter av smärta påverkar hur smärtan upplevs. Alla dessa ovannämnda faktorer måste man ta hänsyn till vid behandling av smärtan. Behandlingen måste individualiseras och utformas utifrån smärtupplevelsen och de bakomliggande fysiologiska faktorer.

Temporalt perspektiv

Man kan klassificera smärta utifrån ett temporalt perspektiv i akut och långvarig smärta (tidigare kronisk).

Etiologi smärta

Med smärta som kommer utifrån ett etiologiskt perspektiv så menar man smärta baserat på dess orsak.

 • Nociceptiv
 • Neuropatisk
 • Smärta av oklar orsak/idopatisk smärta
Mångfasetterade smärta

Man brukar beskriva den mångfasetterade smärtan utifrån tre komponenter.

 • Sensorisk diskriminativ komponent
  • Smärtans intensitet
  • Lokalisation
  • Karaktär
  • Duration
 • Affektiv komponent
  • Det obehag som är förenat med smärtan
 • Kognitiv komponent
  • Inverkan på tankar
  • Inverkan på handlingar

Akut och långvarig smärta

När man aktiverar smärtnerver (nociception) så innebär det att smärtreceptorerna aktiveras av ett potentiellt skadligt stimulus. Nervceller som är specialiserade på att förmedla smärtimpulser från den aktiverade receptorn, som i sin tur skickar afferenta signaler (inåtledande) via smärtfibrer från perifer vävnad till hjärnan, via omkopplingar i ryggmärgen.