Prenumerera via mail

Översätt

Patologi

Patologi betyder läran om kroppens sjukliga tillstånd, eller sjukdomslära. Ordet patologi kommer från grekiskans patos som betyder smärta/lidande/affekt.

Cell och vävnadsförändringar

Cellskada

  • Reversibel skada – är en skada som går tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd dvs läker ut, alltså en skada som går att åtgärda.
  • Irreveribel skada – är det motsatta dvs den läker inte, alltså en skada som inte går att åtgärda.
  • Celldöd – Kan översättas till nekros, och är ett sjukligt tillstånd i cellen som kommer att leda till celldöd.

Instuderingsfrågor

  1. Har du stött på några patienter med kroniska sjukdomar. I så fall vilka sjukdomar?

Allergi, Astma

  1. Vilka kroniska sjukdomar tror du att du med största sannolikhet kommer att stöta på hos dina patienter? Skulle du behöva anpassa din behandling av patienten på något sätt beroende på underliggande sjukdom?

Reumatoid artrit, Atros

  1. Diskutera skillnaden mellan nekros och apoptos vad gäller orsak och konsekvens.

Nekros: Celldöd, för lång syrebrist →proteinfrisättning. Orsak: irreversibel cellskada, ischimi under lång tid.

Apoptos: Programerad celldöd, en kontrollerad process. Ej inflamation, inget farligt.

  1. Diskutera tillståndet inflammation. Orsak, symptom och konsekvenser.

Tentamens frågor

1. Beskriv vad som menas med en reversibel skada och ge exempel på en reversibel skada.

En reversibel skada är en skada som går att åtgärda. Exempelvis då du ramlat och skrapat i knät, ett sår uppstår, men läks och återgår till sitt ursprungliga form

2. Beskriv vad som menas med en irreversibel skada och ge exempel på en irreversibel skada.

En irreveribel skada är en skada som inte går att åtgärda

3. Ange ett sjukdomstillstånd som kan ge upphov till nekros och beskriv vad som händer vid nekros

4. ange vad en upplagringsdefekt innebär och ge två exempel på upplagringsdefekter som kan förekomma i kroppen.

En upplagringsdefekt är när det blir en ansamling av ett ämne någonstans i kroppen.  Exempel på upplagringsdefekter som kan ske är gulsot och gikt.

5. Beskriv vad ikterus är. Ange två olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd som kan orsaka ikterus.

Ikterus eller gulsot som det också kallas är ett tillstånd då ämnet bilirubin ansamlas i kroppen och gör så att huden, och bindhinnan som ligger framför ögonvitorna tillsammans med andra slemhinnor antar en gulaktig färgton. Sjukdomstillstånd som kan orsaka detta är hepatit eller exempelvis cancer av levern.

6. Beskriv vad ascites är. Ange två olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd som kan orsaka ascites.

Ascites är en vätskeansamling i bukhålan och kan orsakas av sjukdomstillstånd som skrumplever och tumör.

7. Beskriv effekter av aktivering av det ospecifika och det specifika immunförsvaret

Det ospecifika immunförsvaret är det försvar som kontrollerar att allting ser frisk ut i kroppen och skyddar oss ifrån den yttre miljön, och är därför aktiverad hela tiden. Det specifika immunförsvaret är specialiserade immunceller som förgör specifika hot. Så t.ex de ospecifika patrullerar runt och får syn på ett hot, då ropar dem på de specifika som kommer och förgör det.

8.  Beskriv hur en inflammation kan vara både fysiologiskt och patologiskt.

En inflammation är naturligt i sig, men om man får en inflammation/reaktion av något som skall vara ofarligt, det är då som det är patologiskt. Som t.ex pollen allergi. En fysiologiskt inflammation är ett ”friskt tillstånd” då t.ex vi blivit smittade av ett virus och kroppen insjuknar i feber för att bearbeta detta.

9. Beskriv vad en malign tumör är för något och vad som avgör hur malign den är

En malign tumör är en såkallad elakartat tumör. Det som avgör hur malign den är, är hur mutationen tagit sin kraft. Hur snabbt den växer. En elakartad tumör har tappat respekten för omgivningen. De tränger in i andra vävnader och kommer så småningom i kontakt med små blodkärl och lymfkärl. Om celler från en elakartad tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer, så kallade metastaser (dottertumörer).

10. Vad är en tumörmarkör? Beskriv vilken nytta man kan ha av en sådan.

Tumörmarkörer är ämnen som överproduseras med cancer, det är nyttigt att använda en sådan, då man kan se hur man sedan ska gå tillväga med behandlingen.

11. Åderförfettning eller ateroskleros är en mycket vanligt förekommande sjukdom i vårt västerländska samhälle. Ange tre riskfaktorer för ateroskleros som är påverkbara och tre riskfaktorer för ateroskleros som inte är påverkbara.

Riskfaktorer: Män, rökare och överviktighet.      ej påverkbara: Allergi, Astma, eksem

12. Beskriv två symptom som patienten kan beskriva vid ateroskleros.

13. Ange tre komplikationer som kan följa av ateroskleros.

Kärlkramp, fönstertittarsjukan och hjärtinfakt

14. Hur ser behandlingsprinciperna ut vid hjärt-kärlsjukdom?

Blodförtunnande mediciner och operation av det drabbande blodkärlet om nödvändigt. Sedan även förändra livstilen.

15. Hur kan man avgöra om en person lider av en obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom?

Man gör en spirometri, då kan man avgöra om det föreligger obstuktivitet, men inte om det föreligger restriktivitet. För att mäta den totala lungkapaciteten görs en helkroppspletysmografi.

16. Lungemboli är en propp i lungans kärl. Ange fyra riskfaktorer för lungemboli.

Rökning, överviktighet, inaktiv, hormonbehandling (p-piller)

17. När kan det vara aktuellt med dialys? Vad är syftet med dialys?

Om man har en kraftig nedsatt njurfunktion kan det vara aktuellt med en dialys. Syftet är att rena blodet på metaboliter (slaggprodukter), syror och elektrolyter. Alltså slaggprodukter och överflödig vätska.

18. Vad är skillnaden mellan funktionell reflux och ”vanlig” reflux?

Vanlig reflux innebär att man har problem med magsyra som läcker ut från magsäcken, oftast uppåt mot matstrupen och till och med upp i munnen.  Men kan även läcka nedåt och då uppstår diaréer och smärta i bukens nedre delar. En funktionell reflux är när hicka uppstår

19. Vad innebär myopati?

Myopati är en medfödd inflammatorisk muskelsjukdom, vilket leder till muskelsvaghet och förlorad muskelmassa.

20. Ange två orsaker till minskad benmassa. Ange en komplikation till minskad benmassa.

Komplikation: Lättare för fraktur             orsaker: fysisk inaktivitet och låg intag av kalcium och vitamin