Njur- & urinvägssjukdomar

Njur- urinvägssjukdomar

Njursten

 • Vanligt förekommande! Ca 1,5/1000 per år
 • 1:2, män:kvinnor, genomsnittsålder: 40 år
 • 75-90% av alla stenar avgår spontant
 • Recidivrisk 50%, 10 år
 • 55% njurstenar, 45% uretärstenar
 • Olika typer av stenar:
 • Calciumsten
 • Uratsten
 • Cystinsten
 • Infektionssten

Symtom:

 • Smärta:
 • Intervallartad SVÅR smärta flanken, utstrålning mot rygg/ljumske, svårt att sitta still, blåsträgningar
 • Hematuri: 20%, oftast mikroskopisk
 • Infektion: primär/sekundär
 • Stenpassage: < 4 mm passerar oftast spontant
 • Njurskada: uretärobstruktion > 2 veckor

Diagnostik

 • CT-urografi

Behandling

 • Smärtlindring
 • ESWL:  extracorporeal stötvågslithotropsi/stötvågsextraktion
 • Kirurgi: nefrektomi

UVI

Uvi, urinvägsinfektioner

 • Cystit – blåskatarr
 • Pyelonefrit – njurinfektion
 • ABU – asymtomatisk bakteriuri
 • Etiologi
 • >80% E. Coli – alla åldrar
 • Staphylococcus saprophyticus – fertila kvinnor

Diagnostik

 • Urintestremsor (99% specificitet, 50-80% sensitivitet)
 • Nitrit
 • Leukocyter
 • Proteinuri
 • Hematuri
 • Urinodling
 • Blodprov
 • Infektionsparametrar (CRP,LPK)

Behanandling

 • Antibiotika

Komplikationer

 • Akut pyelonefrit

Förebyggande åtgärder

 • Tranbärsjuice ?
 • Kissa efter sex ?
 • Toahygien ?
 • Kyla ?

Många uppfattningar men inga vetenskapliga stöd!!!

Urinkontinens

Ofrivilligt urinläckage

 • Vanligt förekommande!
 • Prevalens: 3-5% 20 åå, 25% 80 åå
 • 2 % av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige
 • Etiologi
 • Anatomiska
 • Neurologiska
 • Metabola
 • Farmakologiska
 • Kognitiva/sociala

Multifaktoriella orsaker!

Indelning

 • Funktionella typer
 • Ansträgningsinkontinens
 • Trägningsinkontinens
 • Reflexinkontinens
 • Överfyllnadsinkontinens
 • Blandformer
 • Strukturella typer
 • Fistlar
 • Missbildningar
 • Icke urogenitala orsaker
 • Rörelsehinder/funktionell inkontinens
 • Psykisk/kognitiva avvikelser
 • Farmakologisk påverkan
 • Metabola/invärtesmedicinska tillstånd

Ansträgningsinkontinens, otillräckligt sluttryck i urinröret

 • Symtom
 • Skvättvis urinläckage vid ökat buktryck t.ex hosta, gymnastik, tunga lyft (skratt, samlag…)
 • Behandling
 • Bäckenbottenträning, urinuppsamlande hjälpmedel, vaginal östrogenbehandling, kirurgi: suburetral slyngplastik

Trägningsinkontinens, ofrivilliga sammandragningar av blåsan

 • Symtom
 • ”överaktiv/instabil” blåsa, täta trägningar, svårt hinna till toa, ofrivillig blådstömning
 • Behandling
 • Blåsträning, bäckenbottenträning, urinuppsamlande hjälpmedel, läkemedel: antikilinergika, antidiuretiskt hormon

Njursjukdomar

Diagnoser

 • Glomerulonefrit
 • Diabetesnefropati
 • Cystnjuresjukdom
 • Nefroskleros
 • Pylonefrit
 • Interstitiell nefrit
 • Uremi UNS
 • Övriga

Symtom vid njursvikt

 • Akut/kronisk
 • Förändrade urinmängder
 • Hematuri
 • Proteinuri (skummande urin)
 • Allmän trötthet
 • Illamående
 • Klåda

Glomerulonefrit

 • Inflammation av njurens kärlnystan pga förändrat immunförsvar
 • Proteinuri

Polycystisk njursjukdom

 • Hereditär sjukdom där njurvävnaden omvandlas av blåsbildningar (cystor)
 • Leder till nedsatt njurfunktion
 • Cystorna växer långsamt och kan leda till att njuren blir större
 • Cystorna innehåller vätska men blödningar kan förekomma

Pyelonefrit

 • (Akut)/kronisk
 • Ärrbildning av njurvävnaden som kan uppkomma efter upprepade övre urinvägsinfektioner
 • Risken för njurfunktionsnedsättning ökar i de fall där bägge njurarna drabbas av ärrbildning och hypertoni föreligger

Sekundära njursjukdomar

 • Diabetes
 • Hypertoni

Övriga njurskador

 • Hjärt- kärlsjukdom, ateroskleros
 • Förträgning/stopp i urinvägarna (t.ex. prostatahyperplasi)
 • Njursten
 • Gifter (t.ex. svamp, toppig giftskivling)
 • Extrem dehydrering
 • Tonsillit, streptokocker
 • Omfattande muskelskador

Kraftiga muskelskador kan ge allvarliga njurskador – Rabdomyolys!!!

Uremi

 • Uremiska gifter – trötthet, illamående, klåda
 • Kalium – hjärtat, arytmirisk
 • Vatten – ödem, lungorna (dyspne)
 • Erytropoetin – Hb, anemi
 • D-vitamin – kalkbalansen, skelettet

Behandling vid njursvikt:

 • Njurtransplantation
 • Levande/avliden donator
 • 350/år i Sv (4:10)
 • 90% fungerar bra efter 5år (retransplantation?)
 • Bättre överlevnad än vid dialys
 • Bättre överlevnad om levande donator
 • Livslång medicinering (rejektion)
 • Immunosupprimerande:
 • Kortison, Ciclosporin
 • Biverkningar
 • Infektioner
 • Muskel- ledpåverkan
 • Tumörer

Behandling vid njursvikt:

 • Dialys
 • Njurfunktion < 10%
 • Ca 2 700 personer i Sv
 • Hemodialys (HD) – ”bloddialys”, 90%
 • Extrakorporeal rening av blodet
 • Vanligen 3 ggr/vecka, 4-5 timmar
 • Peritonealdialys (PD) – ”bukdialys/påsdialys”, 10%
 • Dialysvätska leds in i bukhålan, peritoneum semipermeabelt membran, slaggprodukter + vatten transporteras via blodkärlen i bukhinnan till dialysvätskan (osmotiskt)
 • CAPD – kontinuerlig ambulatorisk peritoneal dialys (manuellt dagtid)
 • APD – automatisk peritonealdialys (maskin nattetid)

Organdonation

Transplantationer

 • 700 organtransplantationer/år i Sv
 • 400 njurtransplantationer, 50 hjärttransplantationer, lever, lunga, pankreas, tunntarm, hud, hornhinna, benvävnad …

Dödsbegrepp

 • Hjärndöd (1988) – hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort
 • Total hjärninfarkt (2 läkarundersökningar, 2 timmars mellanrum)

Transplantationslagen

 • Varje människa har rätt att själv ta ställning
 • Om man inte har tagit ställning förväntas man vara positiv till donation såvida en anhörig inte motsäger detta

Meddela sin inställning

 • Informera anhöriga skriftligt/muntligt
 • Fylla i donationskort
 • Anmäla sig till donationsregistret

Sjukdomar manliga genitalia

Diagnoser

 • Skrotum
 • Epididymit
 • Testistorsion
 • (testikelcancer)
 • Prostata
 • Prostatit
 • Prostatahyperplasi
 • (Prostatacancer)
 • Erektil dysfunktion

Skrotum

Epidymit

 • Bitestikelinfektion
 • Klamydia – yngre
 • E. Coli – äldre
 • Symtom
 • Ensidig smärta, svullnad, miktionssveda, feber
 • Diagnostik
 • UL
 • Behandling
 • Antibiotika

Testistorsion

 • Testikel + funikeln roteras
 • Symtom
 • Ensidig SVÅR smärta, svullnad, missfärgning
 • Diagnostik
 • UL
 • Behandling
 • AKUT operation (5-6 tim) nekros! Detorkveras

Prostata

Kron. Icke-bakteriell prostatit

 • Symtom
 • Smärtoperinealt/suprapubiskt, täta trägningar, dysuri, svag urinstråle, sexuella problem?
 • Diagnostik
 • Anamnes
 • Behandling
 • Kasual behandling saknas

Kron. Bakteriell prostatit

 • Symtom
 • Symtom som vid UVI + feber
 • Diagnostik
 • Urinodling
 • Behandling
 • Antibiotika

Akut bakteriell prostatit

 • Symtom
 • Symtom som vid UVI + hög feber
 • Diagnostik
 • Urinodling
 • Behandling
 • Antibiotika

Prostatahyperplasi (BPH)

 • Adenom i prostata, > 30 åå, 80% vid 80 åå
 • Symtom
 • Blåstömningsbesvär (lagring/tömning)
 1. Startsvårigheter
 2. Svag stråle
 3. Ofullständig blåstömning
 4. Efterdropp
 5. Urinträgningar (dag/natt)
 • Diagnostik
 • S-PSA (+ kreatinin + urinsticka)
 • Rektalpalpation
 • UL
 • Tidsmiktin + miktionsschema
 • Behandling
 • Läkemedel: 5 alfa reduktashämmare
 • Kirurgi: TURP/TUMT

Erektil dysfunktion

ED

 • Åldersrelaterat > 60 åå
 • Etiologi: normal fysiologisk åldersrelaterade förändringar, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, prostatakirurgi, rökning, BT medicin, psykofarmaka
 • Diagnostik – anamnes
 • Behandling
 • Läkemedel
 • Peroral behandling
 • Intrakavernös prostataglandininj.
 • Intrauretral
 • Applikation av prostagladin

ED + nedsatt libido

 • Diagnostik – anamnes
 • Behandling – läkemedel: testosteron