Lungsjukdomar

Lungsjukdomar

Diagnoser

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Emfysen
 • Pneumothorax
 • Tuberkulos
 • Cystisk fibros
 • Sarkoidos
 • (Lungcancer)

Astma

Förekomst:

 • 5% av befolkningen (+ 3-5% episodiska besvär)
 • Ökat drastiskt senaste 50 åren (1960 ca 1-2%)

Debut:

 • Ofta i barnaåldern

Förlopp:

 • Astmadebuten smygande
 • Varierande sjukdom (astmaanfall)

Prognos

 • Vuxna personer som insjukar ofta sämre förlopp
 • Minskning av dödligheten i Sverige ca 3/100 000/år

Patologi:

 • Indelning
 • Allergisk (atopisk astma, IgE medierad)
 • Icke-allergisk
 • Variabel luftvägsobstruktion
 • Bronkospasm (muskelkontraktion)
 • Inflammation (svullnad/ödem i bronkslemhinnan)
 • Ökad sekretion (slem/sekret)
 • Hyperreaktivitet (överkänslighet)
 • Kyla
 • Ansträgning
 • Allergener

Orsaker:

 • Inflammation luftvägarna (oklar orsak)
 • Hyperaktivitet av bronkerna
 • Ansträgning, kyla, lukter/dofter
 • Luftvägsinfektioner
 • Bakomliggande allergi
 • Pollen, pälsdjur, kvalster
 • Läkemedel
 • Analgetika

”ASA astma”

 • Förekomst: ca 20%
 • Överkänslighet mot:
 • ASA (Aspirin, Albyl, Magnecyl, Bamyl, Treo)
 • NSAID (Ipren, Ibuprofen, Naproxen, Pronaxen)
 • Drabbar:
 • Vuxna med astma
 • Astmatiker med kronisk rinit & näspolyper
 • Symtom:
 • Uppkommer inom 30 min – 3 timmar efter intag

Paracetamol (Alvedon) istället!

Personer med svår astma löper större risk att vara överkänsliga mot analgetika! NSAID kan vara dödligt!

Riskfaktorer

 • Arv
 • 2-5 ggr ökad risk om mor/far/syskon har astma
 • Miljö
 • Allergisk sensibilisering
 • Inomhusmiljön
 • Pälsdjur (katt)
 • Passiv rökning
 • Fuktskador
 • ”Hygienhypotesen”

Andra faktorer

 • Amning – skyddande effekt
 • Icke-allergisk astma!!!
 • Allergisk-astma ???

Symptom

 1. Muskelkontraktion

– Andnöd

– Svårt att andas ut – exspiritet

– ”pip i bröstet”

 1. Inflammation

– Hosta

Slembildning

Astmatyper

 • Kronisk astma (obstruktivitet nattetid)
 • Labil astma (snabba förändringar)

Astmaanfall

 • Akut svår astma – Status asthmaticus
 • Auxilär andning
 • Distansronki (expiriet) – ”tyst astma”
 • Allmänpåverkan: takykardi (hjärtrusning), svettig, cyanotisk
 • Hypoxemi
 • Cirkulationspåverkan, pulsus paradoxus
 • Resipratorisk insufficiens (pCO2 förhöjt) !!!

Differentialdiagnoser

 • KOL
 • Lungemboli
 • Hjärtsvikt
 • VOC
 • Pneumothorax
 • Främmande kropp
 • Lunginflammation

Utredning

 • Labprover (infektion)
 • Lungröntgen (differentialdiagnoser)
 • PEF-mätning
 • Spirometri (reversibilitetstest med bronkvidgande)
 • Prick-test (allergi?)

Spirometriundersökning

 • PEF: Peak Expiratory Flow
 • FEV1: Forced Expiratory Volyme (4 L)
 • VC: Vital Capacity (5 L)

PEF-mätning

 • Sänkning > 20% från normalvärdet

Behandling – Astma

 • Rökstopp!!! (aktiv/passiv)
 • B2-agonister
 • Luftrörsvidage (t.ex Bricanyl, Ventoline)
 • Sterioder
 • Minskar inflammationen
 • Inhalation tex Pulmicort
 • Tabletter- snabbverkande tex Betapred
 • Tabletter- långverkande tex Prednisolon
 • Ev. Tillägg av slemlösande, hostdämpande

KOL

Vanlig och allvarlig diagnos! Ökad prevalens och mortalitet!

 • Förr: Cigarettos
 • Rökrelaterad, 50% av alla rökare drabbas!
 • NU: Multifaktoriell systemsjukdom
 • Systemisk inflammation, hypoxi, koldioxidretention, immobilisering
 • Pulmonella symtom
 • Andnöd
 • Hosta
 • Slem
 • Cyanos
 • Attacker med infektioner
 • Extrapulmonella symtom
 • Malnutrition
 • Muskelpåverkan
 • Osteoporos
 • Trötthet
 • Kognitiv påverkan

Anatomi

 • Bronkit/Bronkiolit
 • Emfysem

Patofysiologi

 • Minskad lungvolym
 • Mer slem
 • Mer infektioner
 • Viss hyperreaktivitet

Behandling

 • Icke-farmakologisk
 • RÖKSTOPP!!!
 • Vaccination mot influensa och pneumokocker
 • Fysisk träning
 • Kostråd
 • Andningsstöd
 • Syrgasbehandling
 • Farmakologisk
 • Luftrörsvidgande
 • Inhalationssterioder
 • Antikolinergikum

Andningssvikt

Respiratorisk insufficiens pga nedsatt gasutbyte

 • PO2 , hypoxi
 • Dyspné, cyanos, agitation, kofusion
 • PCO2 ↑, hyperkapni
 • Huvudvärk, takykardi, tremor, papillödem, kofusion/sedering/koma
 • Slutstadiet – långsam kvävningsdöd
 • Rullstolsbunden/syrgasberoende
 • Kan även ses vid:
 • Svår akut astma
 • Lunginflammation
 • Lungemboli

Obstruktiv lungsjukdom

Astma

 • Debut alla åldrar
 • Utvecklas snabbt
 • Akuta besvär
 • Nattliga besvär
 • Allergikoppling +++
 • Emfysem –
 • Normal lungfunktion
 • Lungröntgen ua
 • Invaliditet/död –

KOL

 • Debut >40 åå
 • Utvecklas långsamt
 • Kroniska besvär
 • Ofta inga nattliga besvär
 • Allergikoppling –
 • Emfysem +++
 • Nedsatt lungfunktion
 • Lungröntgen fynd
 • Invaliditet/död +++

Rökning

Rökrelaterade sjukdomar

 • Lungsjukdomar
 • Cancer i lungor, bukspottskörteln, njurar/urinblåsa

Emfysem

 • Ruptur/distension distalt om terminala bronkiolen
 • +/- annan lungsjukdom

Pneumthorax

 • Lungkollaps!
 • Lungan kollapsar pga av det normalt rådande undertrycket i pleura försvinner
 • Orsak:
 • Trauma
 • Akupunktur
 • Revbensfraktur
 • Spontant
 • Emfysem
 • Symptom:
 • Akut debut andningsbesvär!!!

Akut påkommen smärta och andningssvårigheter i samband med akupunktur, auskultera lungorna!

Tuberkulos

 • TBC
 • Bakterieinfektion, Mycobacterium tuberculosis
 • Förekomst:
 • 2/3 av jordens befolkning bärare (Afrika & Asien)
 • 9 milj. Insjuknar/år (500 fall/år i SV), 2 milj dör/år
 • Smittspridning:
 • Upphostningar
 • Symptom:
 • Feber, nattsvett, avmagring, trötthet
 • Diagnos: lungröntgen, labprover (PPD)
 • Behandling: antibiotika x 4
 • Skydd: BCG-vaccination (1970)

TBC = ”den stora immitatören”

 • Primär Tuberkulos

1. Lungan (primärkomplex)

 • Postprimär tuberkulos

2. Meningit

3. Ben-/ledtuberkulos

4. Urogenitaltuberkolos

Cystisk fibros

 • Systemsjukdom med lungengagemang
 • Prevalens: 1:4 000
 • Vanligaste hereditära dödliga sjukdomen i Sverige
 • Prognos:
 • Medianöverlevnad ca 20 år
 • Symtom:
 • Störd exokrin körtelfunktion
 • Abnormt segt slem
 • Upprepade lunginflammationer, fibros, lungsvikt…
 • Svettkörtlar, förhöjd elektrolythalt

Sarkoidos

 • Systemisk autoimmun sjukdom med lungengagemang
 • Granulombildning
 • Helt okänd orsak
 • Debut: 20-40 åå
 • Prevalens: 30-50/100 000
 • Symtom:
 • Lungor (90%) – hosta/andnöd
 • Hjärta – bradyarytmi, hjärtsvikt
 • Hud – knölros (erythema nodosum)
 • Lymfkörtlar – hilus/mediastinum
 • Ögon – inflammation(röda, ont, ljuskänslig)
 • Leder – värk, svullnad, stelhet (ffa. Fotlederna bilat.)
 • CNS – minnet, koncentration, förvirring
 • Njurar – njursten