Hematologiska sjukdomar

Hematologiska Sjukdomar

Diagnoser

 • Anemier
 • Tromboemboliska sjukdomar
 • Blödningstillstånd
 • (Maligna sjukdom)

Blod

 • Blod = plasma 60% och blodceller 40%
 • Serum = plasma – koagulationsfaktorer
 • Blodceller bildas i benmärgen

Blodceller

 • Röda blodkroppar, Erytrocyter
 • Funktion: Syretransportörer
 • Hb-värdet
 • Brist: anemi, syrebrist (blek, trötthet, andfåddhet, takykardi)
 • Vita blodkroppar, Leukocyter
 • Funktion: Infektionsförsvar (bakterier/virus)
 • Lymfocyter, Monocyter, Granulocyter
 • Brist: infektioner
 • Blodplättar, Trombocyter
 • Funktion: Blodkoagulationen, blodpluggar
 • Brist: blödningar (huden, munhålan)

Hemoglobin

 • Normalt Hb:
 • Kvinnor 115-120 g/L
 • Män 130 g/L
 • Anemi = Hb under normalvärdet (brist på erytocyter)
 • Vanligaste hematologiska diagnosen!

Anemier

Symptom:

 • Nedsatt fysisk arbetsförmåga
 • Ökad dyspné
 • Trötthet
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Angina pectoris
 • Ortostatisk hypertension
 • Blek hud
 • Öronsus (pulssynkront)
 • Depression
 • Minskad sexuell lust
 • Initivlöshet
 • Chock

Graden av symtom beror på hur snabbt anemin uppkommer!

Orsaker:

 • Minskad produktion av erytrocyter
 • Defekt hemoglobinsyntes
 • Järnbrist
 • B12-, folatbrist
 • Stamcellsdefekter
 • Aplastisk anemi
 • Förkortad överlevnad av erytrocyter
 • Hemolys
 • Blödning

Järnbrist = vanligaste orsaken!

 • Fertila kvinnor: menstruationer
 • Gravida kvinnor: ökat behov
 • Äldre människor: minskat födointag
 • Alla: uteslut GI-blödning!!!

Behandling

 • Substitutionsterapi
 • Järnrik föda
 • Kött, blodmat, gröna grönsaker
 • C-vitamin och protein från kött/fisk underlättar upptaget
 • Te och fullkornsbröd hämmar upptaget
 • Järnbehandling
 • 200-300 mg FE/dag, 3 mån

Vitaminbrist = näst vanligaste orsaken!

 • B12 (kobalamin) / B9 (folat)
 • Leder till benmärgshemolys, ineffektiv erytropoes
 • Beror på malabsorption (vegetarianer,  magop., alkohol)
 • Symptom
 • Hematologiska
 • Neuropsykiatriska
 • Slemhinnepåverkan
 • Behandlas med substitutionsterapi

B12-brist symtom

 • Neurologiska
 • Perifera skador (demyelinisering)
 • Parestesier (domningar/stickningar i armar/ben, ”kuddkänsla” under fötterna), nedsatt känsel, hyporeflexi
 • Skador på autonoma nervsystemet
 • Påverkan på ryggmärgen
 • Nedsatt led- och vibrationssinne, ataxi, spastisk parapares, inkontinens/impotens, hyperreflexi (pos. Babinski), neuralrörsdefekter
 • Påverkan på n. Opticus
 • Psykiatriska
 • Kognitiva funktioner
 • Minnesförlust, orienteringsförmåga

Thalassemi

 • ”medelhavsanemi”, 5-10% av populationen
 • Genetisk rubbning defekt syntes hemoglobin
 • B-Thalassemi/(a-Thalassemi)
 • Heterozygot form – oftast symtomlösa!
 • Homozygot form – dramatiska symtom!
 • Svår anemi, abnorm skelettillväxt, patologiska frakturer, mjält-leverförstoring
 • Behandling: blodtransfusion, benmärgstransfusion

Trombossjukdomar

Venösa romboser

 • Vanligaste
 • Symtom:
 • Svullnad, rodnad, värmeökning, smärta distalt om trombosen
 • Lokalisation: ffa underbenen
 • Diagnos: UL, flebografi
 • Behandling: medicinskt
 • LUNGEMBOLIRISK!

Arteriella tromboser

 • Mindre vanliga
 • Symptom
 • Kallt, blekt område distalt om trombosen
 • Behandling: kirurgi (sotning)

DVT

Symptom

 • Ensidig bensvullnad
 • Ensidig smärta vad/lår
 • Värmeökning av benet
 • Rornad
 • Ömhet
 • Ökad venteckning
 • Homans tecken

Differentialdiagnoser

 • Bakercysta
 • Artrit
 • Hematom/blödning
 • Muskelbristning/trauma
 • Varicer
 • Erysipelas
 • Venös insufficiens

Riskfaktorer:

 • Hög ålder (> 65år)
 • Övervikt (BMI > 30)
 • Rökning
 • Cancersjukdom
 • Immobilisering
 • Pares (gips nedre extremiteter)
 • Långa resor (flyg)
 • Infektioner
 • Operation/trauma
 • Hereditet för tromboemolism
 • Tidigare tromboembolism
 • Östrogen/P-piller/graviditet + postpartum 8 v.

Trombos/emboli

Lungemboli

 • Plötslig dyspné (+/- torrhosta ev. Blodig)
 • Skarp, svår, plötslig smärta i bröstet/ryggen
 • Håll i bröstet, inspiriet/djupandning
 • Allmänpåverkan med svettning, yrsel, svimning
 • Trötthet ev. lite feber
 • 1/3 härrör från DVT
 • Kan vara LIVSHOTANDE om stora embolier!

Behandling

 • Trombolus(löser upp blodproppar)
 • Antikoagulantia (blodförtunnande)
 • Heparin – akut behandling
 • Warfarin – sekundärprofylax

OBS! Blödningskomplikationer (5%-25%)

Profylax

 • Vid DVT stödstrumpa

Östrogen & tromboembolism

 • P-piller
 • Östrogen x 3 ggr risk
 • Gestagen x 1.7 ggr risk
 • Rökning + p-piller = synergisttisk effekt!!!
 • Östrogenersättning vid klimateriella besvär
 • Östrogen x 2-3 ggr risk

Graviditet & tromboembolism

 • 1:1 000 graviditeter
 • Riskfaktorer: BMI>28, rökning, tidigare venös tromboembolism, varicer, havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt

Blödningstillstånd

Hemostas

 1. Kärlfunktion
 • Kontraktion av skadade kärl
 1. Primär hemostas (cellulär)
 • Trombocyter – bildning av ”trombocytplugg”
 1. Sekundär hemostas (humoral)
 • Koagulation – bildning av fibrinnät
 1. Fibrinolys
 • Upplösning av blodpropp

Orsaker

 • Trombocytpåverkan
 • Maligna sjukdomar, läkemedel, alkohol, mjältpåverkan
 • Blödarsjuka
 • Genetiska defekter där en eller flera koagulationsfaktorer saknas eller uttrycks i låg mängd
 • Tex. Hemofili A och B, von Willebrands sjukdom
 • Läkemedel
 • Trombocytfunktion
 • NSAID
 • ASA
 • Plasmakoagulationen
 • Heparin
 • Warfarin

Blödarsjuka

Hemofili A – Brist på koagulationsfaktorer VIII (80%)

Hemofili B – Brist på koagulationsfaktorer IX (20%)

 • Drabbar 2:10 000 män
 • Ärftlighet:
 • 80% ärvs via X-kromosomen, recessivt (dvs nästan uteslutande män från sjukdomen)
 • 20% nymutatione
 • Symptom:
 • Milda: blåmärken, näsblod, blödande tandkött, kraftiga mensstruationer
 • Svåra: smärtsamma spontana inre blödningar (muskler/leder/intrakraniellt)!!!
 • Behandling:
 • Substitutionsterapi, faktorkoncentrat (blodtransfusion)

                     OBS undvika ASA och NSAID preparat!

Von Willebrands sjukdom – Brist på vW-faktorn

 • Drabbar 1 % av befolkningen
 • Ärftlighet:
 • Ärvs autosomalt, dvs drabbar båda könen
 • Behanndlas med substitutionsterapi
 • Faktorkoncentrat

Kraftiga smärtor från leder och muskler kan bero på inre blödningar hos patienter med blödarsjuka!!!