Akut buk

Akut buk

Diagnostik

 • Anamnes + status + provtagning + bild/funktionsdiagnostik

”det vanliga är det vanligaste…”

 1. Appendicit
 2. Gallsten/njursten
 3. Divertikulit
 4. Ulcus
 5. Kolecystit/Pankreatit
 6. UVI
 7. Ileus
 8. Ljumskbråck
 9. Testistorsion
 10. Bukaortaanerysm

”The big 5”

 • Bukaortaanerysm
 • Tarmischemi
 • Ileus
 • Ulcus
 • Pankreatit

Differentialdiagnoser ”akut buk”

 • Lungor: pneumoni
 • Urinvägar: UVI
 • Hjärta: AMI
 • Gyn: X …

Utredning

 • Anamnes
 • Smärta (debut, lokalisation, förlopp, karaktär)
 • Elimination (miktion, avföring, kräkning)
 • Tidigare bukbesvär (op?)
 • Övriga sjukdomar
 • Bukstatus
 • Inspektion
 • Auskulation
 • Perkussion
 • Palpation
 • Provtagning (blod- och urinprover)
 • Radiologi (CT, UL)

Stensmärta

 • Akut debut
 • Hög smärtintensitet
 • Intermittent smärta
 • Obstruktion av flödet i ett peristaltiskt lumen
 • Ökat tryck
 • Prostaglandinfrisättning

Visceral smärta

 • Smärta från bukens inre organ
 • Sparsamt med nociceptorer
 • Autonom innervation
 • Diffus och svåravgränsad smärta
 • Autonoma symtom: illamående/kräkning

Inflammatorisk smärta

 • Långsamt progredierande smärta
 • Hyperalgesi
 • Retning av närliggande organ
 • Smärtvandring

Ischemisk smärta

 • Akut isättande smärta

Malignitet

 • Illamående/kräkningar
 • Förändrade avföringsvanor
 • Viktnedgång
 • Palpabel resistens
 • Låggradig molvärk
 • Ikterus!
 • Ascites

Appendicit

 • Vanligast 5-30 åå, ingen könsskillnad
 • Livstidsprevalens: 7%
 • Orsaker: infektion, trauma
 • Relativt kort sjukhistoria, något dygn
 • Symtom:
  • Ofta diffusa buksmärtor som börjar i epigastriet
  • Smärtvandring hö fossa (McBurneys punkt)
  • Illamående
  • Aptitlöshet
  • Smärta vid rörelse
  • Feber
 • Diagnostik: CT/UL
 • Behandling: kirurgi (lapraskopisk appendektomi)
 • Komplikationer: perforation, peritonit

Gallsten

 • Attackvis påkommen smärta ofta lokaliserad till hö arcus, strålande mot rygg och hö skuldra
 • Ibland associerat till intag av fet mat
 • 10-30% av alla gallstenar blir någon gång opererade

Njursten

 • Plötsligt insättande smärta i flanken, strålar ner mot ljumsken
 • Svårt att vara still, ”klättrar på väggarna”
 • Dunköm över njurlogen
 • Hematuri?
 • Smärtstillande, CT, ESWL?

Divertikulit

 • Inflammation i tarmfickor (vanligare hos kvinnor)
 • Oftast smärtor till vä i buken ”vänstersidig blindtarmsinflammation”
 • Gasattacker, diarreperioder, ev feber
 • Tarmvila och antibiotika

Ulcus

 • Symtom:
  • smärtor i mellangärdet
  • illamående
  • kräkning
 • Komplikationer: perforation, LIVSHOTANDE!
 • Läckage av magsyra
 • Kemisk retning peritoneum
 • Bakteriell peritonit
 • Sepsis
 • Multiorgansvikt

Kolecystit

 • Orsaker: gallsten obstruerar gallans flöde
 • Symtom:
  • kontinuerlig smärta hö arkus
  • Ont vid rörelse och djupandning
  • ev feber
 • Behandling: akut operation (kolecystektomi)

Pankreatit

 • Hastigt insjuknande, 5-10 min med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålning mot ryggen.
 • Illamående, kräkningar, ev. paralytisk ileus
 • Allmänpåverkan, bleka och kallsvettiga
 • 1:a gångens pankreatit ”FARLIGARE”!

UVI

 • Symtom:
  • lågt sittande långsamt progredierande buksmärtor
  • typiska miktionsbesvär
  • ev. feber
 • Diagnostik: urinprov (+blodprov)
 • Behandling: expektand/antibiotika
 • Komplikationer: akut pyelonefrit

Ileus

 • Tarmvred, upphävd tarmpassage
 • Paralytisk/mekanisk
 • Tunntarm/tjocktarm
 • Symtom:
  • intervallsmärta som övergår i konstanta smärtor
  • centralt i buken
  • kräkningar + upphävd gasavgång
  • ”tystbuk”
  • tilltagande muskelförsvar
  • feber
 • Diagnostik: Rtg.
 • Behandling: Kirurgi
 • Komplikationer: strangulation !!!

Ljumskbråck

 • Akut inklämning av tarmen
 • Unga flickor – ovariet
 • Unga pojkar – testis

Testistorsion

 • Pungvred
 • Symtom: akut debut skrotal smärta +/- ömhet och svullnad
 • Behandling: Kirurgi (skrotal exploration) UTAN FÖRDRÖJNING!
 • Komplikationer: irreversibla ischemiska skador!

Bukaortaanerysm

 • Utbukning av aorta > 3 cm
 • Vanligare hos män, ökar med ålderna
 • 15% av alla anerysm rupturer
 • Plötslig kraftig smärta, ofta strålande mot ryggen
 • BT-fall, cirkulatorisk kollaps!
 • AKUT OPERATION!!!